Home » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Ardeko s.r.o. pro e-shop www.ardeko-brno.cz

Článek 1.
Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Ardeko s.r.o., IČ: 27707032, DIČ: CZ27707032, se sídlem Jánská 468/14, Brno – město, 602 00 Brno, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 53465 (dále jen „společnost“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi společností jako prodávajícím, na straně jedné, a jinou fyzickou nebo právnickou osobou jako kupujícím (dále jen „kupující“), na straně druhé, prostřednictvím internetového obchodu společnosti, který společnost provozuje na webových stránkách www.ardeko-brno.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“). Smluvní vztah mezi společností a kupujícím vzniká prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředky komunikace na dálku“). Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu koupit zboží od společnosti, je fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
1.2. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
1.3. Veškeré právní vztahy mezi společností a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Rozhodným právem je právo české.
1.4. Právní vztahy těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
1.5. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
1.6. Informace poskytnuté kupujícímu v souladu s ustanovením § 1811 odst. 2 občanského zákoníku, ustanovením § 1820 odst. 1 občanského zákoníku a ustanovením § 1826 odst. 1 občanského zákoníku:
a) totožnost, telefonní číslo, adresa pro doručování elektronické pošty: Ardeko s.r.o., IČ: 27707032, DIČ: CZ27707032, se sídlem Jánská 468/14, Brno – město, 602 00 Brno, Česká republika, tel.: (+420) 542 214 201, e-mail společnosti: obchod@ardeko-brno.cz,
b) označení zboží a popis jeho hlavních vlastností: prodej bavlněných látek a látek s obsahem bavlny na webovém rozhraní www.ardeko-brno.cz,
c) cena zboží, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků: cena za zboží je uvedena vždy u konkrétního zboží za stanovenou jednotku a vypočítává se jako součin ceny za stanovenou jednotku a počtu jednotek, přičemž cena je uvedena vždy včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“),
d) způsob platby a způsob dodání zboží: jsou uvedeny v článku 3 a 5 těchto obchodních podmínek,
e) náklady na dodání zboží: jsou uvedeny v článku 5 těchto obchodních podmínek s tím, že pokud tyto náklady nelze stanovit předem, mohou být dodatečně účtovány podle aktuálního sazebníku provozovatele poštovních služeb,
f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv: jsou uvedeny v článku 6 těchto obchodních podmínek, g) náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby aktuálního ceníku poskytovatele služeb elektronických komunikací, s nímž má kupující uzavřen smluvní vztah.
h) podmínky, lhůta a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy: jsou uvedeny v článku 4 těchto obchodních podmínek, i) informace o nákladech kupujícího spojených s vrácením zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy a o nákladech za vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou: jsou uvedeny v článku 4 těchto obchodních podmínek,
j) informace o uložení uzavřené smlouvy a přístupu k ní: obchodní podmínky, objednávku a doklad o platbě kupní ceny společnost eviduje v listinné podobě v sídle společnosti a na vyžádání kupujícímu, který je spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, tj. každé fyzické osobě, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“), poskytne údaje z této evidence, a to v sídle společnosti v termínu dohodnutém s kupujícím nebo jiným způsobem dohodnutým s kupujícím,
k) o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít: smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce,
l) o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy: smlouva se uzavírá prostřednictvím webového rozhraní www.ardeko-brno.cz, přičemž kupující je webovým rozhraním veden jednotlivými kroky směřujícími k uzavření smlouvy, tj. od výběru požadovaného zboží a jeho požadovaného množství, přes uvedení jména a příjmení, popřípadě názvu kupujícího, bydliště, popřípadě sídla kupujícího, telefonního čísla a e-mailové adresy kupujícího, adresy pro dodání zboží, způsobu platby, až po odeslání objednávky,
m) o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před odesláním objednávky: kupující je webovým rozhraním veden jednotlivými kroky objednání zboží a má možnost si zadaná data a údaje před odeslání objednávky zkontrolovat a opravit je,
n) se stížnostmi se kupující může obrátit na statutární orgán společnosti, a to osobně v sídle společnosti na adrese Jánská 468/14, Brno – město, 602 00 Brno, Česká republika, telefonicky na tel.: (+420) 542 214 200 nebo na e-mailu společnosti ardeko@email.cz. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti ze strany statutárního orgánu společnosti se kupující může obrátit na příslušný orgán veřejné správy.
Ostatní skutečnosti jsou zřejmé ze souvislostí a z obsahu webového rozhraní www.ardeko-brno.cz.
1.7. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.8. Znění těchto obchodních podmínek může společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti společnosti a kupujícího vzniklá do doby účinnosti původního znění obchodních podmínek.
1.9. Společnost tímto informuje kupujícího, že spory, které vznikají ze smluv, kde na jedné straně stojí podnikatel a na druhé straně spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku je možné řešit i mimosoudně. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Česká republika, jejíž webové stránky jsou https://www.coi.cz/.

Článek 2.
Uzavření kupní smlouvy, storno objednávky,
nabytí vlastnického práva ke zboží a přechod nebezpečí škody na zboží

2.1. Webové rozhraní www.ardeko-brno.cz obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen za jednotlivé zboží za stanovenou jednotku. Cena kupujícím objednaného zboží se vypočítává se jako součin ceny za stanovenou jednotku a počtu objednaných jednotek zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. V ceně zboží nejsou zahrnuty náklady na zabalení a dodání zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost společnosti uzavřít s kupujícím smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a společnost není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží umístěného na webovém rozhraní; ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Objednávku zboží je možné učinit vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webovém rozhraní, případně telefonicky či e-mailem. Veškeré objednávky jsou závazné. Odesláním objednávky prostřednictvím webového rozhraní kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
2.2. Webové rozhraní obsahuje rovněž informace o nákladech na zabalení a dodání zboží a podmínky pro dodání zboží na území České republiky a Slovenské republiky.
2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) objednaném zboží a jeho množství, přičemž kupující si objednané zboží a jeho množství „vloží“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní,
b) jménu a příjmení kupujícího, popřípadě názvu kupujícího, bydlišti kupujícího, popřípadě sídle kupujícího, telefonním čísle kupujícího a e-mailové adrese kupujícího,
c) způsobu úhrady kupní ceny objednaného zboží a údaje o místě a požadovaném způsobu doručení objednaného zboží,
d) informace o nákladech na zabalení a dodání zboží (vše společně dále jen jako „objednávka“).
2.4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno na webovém rozhraní zkontrolovat a měnit údaje, které v objednávce uvedl. Kupující má tak možnost zkontrolovat i opravit veškeré chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky.
2.5. Objednávku činí kupující kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou společností považovány za správné, pravdivé a úplné.
2.6. Společnost neprodleně po odeslání objednávky potvrdí její obdržení kupujícímu e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „e-mail kupujícího“).
2.7. Společnost neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou chybným, nepravdivým či neúplným uvedením údajů v objednávce ze strany kupujícího.
2.8. Společnost je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dodání zboží) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení jeho objednávky, například e-mailem či telefonicky.
2.9. Smluvní vztah mezi společností a kupujícím vzniká potvrzením objednávky ze strany společnosti, přičemž potvrzení objednávky je společnost oprávněna učinit jak e-mailem na elektronickou adresu kupujícího, tak ve výjimečných případech i telefonicky.
2.10. Společnost se zavazuje doručit kupujícímu objednané zboží a kupující se zavazuje zaplatit společnosti objednané zboží a náklady na jeho zabalení a dodání v plné výši.
2.11. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména náklady na připojení k Internetu a náklady na telefonní hovory, si hradí kupující výlučně sám podle aktuálního ceníku poskytovatele služeb elektronických komunikací, s nímž má kupující uzavřen smluvní vztah.
2.12. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.
2.13. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
2.14. Kupující má právo zrušit objednávku bez uvedení důvodu do 4 hodin od jejího odeslání bez jakýchkoliv sankcí. Zrušení objednávky musí být ve shora uvedené lhůtě oznámeno společnosti telefonicky na tel.: (+420) 542 214 201 nebo e-mailem na e-mail společnosti obchod@ardeko-brno.cz.

Článek 3.
Cena zboží a platební podmínky

3.1. Webové rozhraní www.ardeko-brno.cz obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen za jednotlivé zboží za stanovenou jednotku. Cena kupujícím objednaného zboží se vypočítává se jako součin ceny za stanovenou jednotku a počtu objednaných jednotek zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. V ceně zboží nejsou zahrnuty náklady na zabalení a dodání zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní.
3.2. Cenu zboží a náklady spojené se zabalením a dodáním zboží podle kupní smlouvy může kupující zaplatit společnosti následujícími způsoby:
a) v hotovosti nebo platební kartou při osobním převzetí zboží v provozovně společnosti na adrese Jánská 468/14, Brno – město, 602 00 Brno, Česká republika,
b) v případě zboží dodaného na dobírku v místě dodání zboží uvedeném kupujícím v objednávce,
c) bezhotovostně převodem na účet společnosti vedený u obchodní společnosti Komerční banka, a.s., číslo účtu: 35-4841900247/0100 (dále jen „účet společnosti“), a to na základě výzvy k platbě (avíza), doručeného společností na e-mail kupujícího, přičemž kupující je povinen při bezhotovostní platbě uvést vždy variabilní symbol, který mu byl společností sdělen ve výzvě k platbě (avízu).
3.3. Společně s cenou za zboží je kupující povinen zaplatit společnosti také náklady spojené se zabalením a dodáním zboží.
3.4. Při platbě kupní ceny, nákladů na zabalení a dodání zboží (dále jen „kupní cena“) v hotovosti nebo platební kartou při osobním převzetí zboží a dále při platbě kupní ceny na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
3.5. Při bezhotovostní platbě kupní ceny na účet společnosti je kupní cena splatná v den odeslání výzvy k platbě (avíza) společností na e-mail kupujícího. V případě bezhotovostní platby kupní ceny je povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu splněna až okamžikem připsání celé kupní ceny na účet společnosti. Zboží bude společností kupujícímu odesláno až po úplném zaplacení kupní ceny na účet společnosti.
3.6. Společnost je oprávněna, zejména v případech, kdy ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky podle článku 2., odst. 2.8. těchto obchodních podmínek, požadovat zaplacení celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu; ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
3.7. Společnost vystaví kupujícímu fakturu – daňový doklad nebo zjednodušený daňový doklad při platbě v hotovosti nebo platební kartou při osobním převzetí zboží, při odeslání dobírky, popřípadě při připsání kupní ceny na účet společnosti v případě platby kupní ceny na základě výzvy k platbě (avíza). Společnost je plátcem DPH.
3.8. Společnost nepožaduje od kupujícího zálohu na kupní cenu; tím není dotčeno ustanovení článku 3., odst. 3.6. těchto obchodních podmínek ohledně povinnosti zaplatit kupní cenu předem.

Článek 4.
Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží, a to bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce.
4.2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být společnosti odesláno ve lhůtě uvedené v článku 4., odst. 4.1. těchto obchodních podmínek, a to na adresu sídla společnosti Jánská 468/14, Brno – město, 602 00 Brno, Česká republika, nebo na e-mail společnosti obchod@ardeko-brno.cz. V odstoupení od kupní smlouvy kupující oznámí, že odstupuje od kupní smlouvy, uvede číslo a datum objednávky, své jméno a příjmení, popřípadě svůj název, dále bydliště, popřípadě sídlo, a požadovaný způsob vrácení kupní ceny, tj. bankovní spojení – číslo účtu, na který mu má být vrácena kupní cena, popřípadě sdělí, že požaduje vrácení kupní ceny poštovní poukázkou.
4.3. Vzorové poučení o právu kupujícího – spotřebitele na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 363/2013 Sb.“) tvoří přílohou č. 1 těchto obchodních podmínek.
4.4. Kupující je oprávněn pro odstoupení od kupní smlouvy použít vzorový formulář pro odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb., který tvoří přílohu č. 2 těchto obchodních podmínek.
4.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím podle článku 4., odst. 4.2., a článku 4., odst. 4.12. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.
4.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím podle článku 4., odst. 4.2. těchto obchodních podmínek je kupující povinen vrátit zboží společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy bylo společnosti doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy podle článku 4., odst. 4.2. těchto obchodních podmínek, a to buď osobně v provozovně společnosti na adrese Jánská 468/14, Brno – město, 602 00 Brno, Česká republika, vždy v pracovní dny od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00 hod., anebo zaslat zboží prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla společnosti Jánská 468/14, Brno – město, 602 00 Brno, Česká republika. Kupující je povinen vrátit společnosti zboží nepoškozené a neopotřebené.
4.7. V případě odstoupení kupujícím od kupní smlouvy podle článku 4., odst. 4.2. těchto obchodních podmínek vrátí společnost kupujícímu nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy bylo společnosti doručeno odstoupení od kupní smlouvy podle článku 4., odst. 4.2. těchto obchodních podmínek, kupní cenu včetně nákladů na zabalení a dodání zboží, které od kupujícího přijala, a to způsobem určeným kupujícím v odstoupení od kupní smlouvy podle článku 4., odst. 4.2. těchto obchodních podmínek – tj. na účet sdělený kupujícím nebo poštovní poukázkou.
4.8. Náklady na vrácení zboží společnosti v případě odstoupení od kupní smlouvy podle článku 4., odst. 4.2. těchto obchodních podmínek nese kupující. Výše těchto nákladů odpovídá obvyklé ceně provozovatele poštovních služeb za kupujícím zvolený typ poštovní zásilky.
4.9. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené společnosti bude poškozeno, vzniká společnosti vůči kupujícímu právo na náhradu škody společnosti tím vzniklé. Nárok na náhradu vzniklé škody je společnost oprávněna jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
4.10. Společnost není povinna vrátit kupující kupní cenu včetně nákladů na zabalení a dodání zboží do doby, než kupující vrátí společnosti zboží způsobem a ve lhůtě vymezené v článku 4., odst. 4.6. těchto obchodních podmínek, nebo věrohodným způsobem společnosti neprokáže, že zboží společnosti odeslal.
4.11. Kupující bere na vědomí, že mu společnost doporučuje, aby zboží zaslal jako doporučenou a pojištěnou poštovní zásilku a zvolil vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží. Kupující bere na vědomí, že společnost neodpovídá za případnou ztrátu či poškození zboží při přepravě od kupujícího ke společnosti.
4.12. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zboží nebylo společností do kalendářních 21 dnů ode dne odeslání objednávky doručeno nebo mu společnost v téže lhůtě nesdělila, že zboží kupujícímu již odeslala. Odstoupení od kupní smlouvy musí být společnosti odesláno na adresu sídla společnosti Jánská 468/14, Brno – město, 602 00 Brno, Česká republika či na e-mail společnosti obchod@ardeko-brno.cz. V odstoupení od kupní smlouvy kupující oznámí, že odstupuje od kupní smlouvy a sdělí jeho důvod, uvede číslo a datum objednávky, své jméno a příjmení, popřípadě svůj název, dále bydliště, popřípadě sídlo, a požadovaný způsob vrácení kupní ceny, tj. bankovní spojení – číslo účtu, na který mu má být vrácena kupní cena, popřípadě sdělí, že požaduje vrácení kupní ceny poštovní poukázkou. Pokud byla kupujícím již zaplacena kupní cena, vrátí společnost kupujícímu kupní cenu včetně nákladů na zabalení a dodání zboží, které od kupujícího přijala, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy podle článku 4., odst. 4.12. bchodních podmínek způsobem určeným kupujícím v odstoupení od kupní smlouvy podle článku 4., odst. 4.12. obchodních podmínek.
4.13. Společnost je oprávněna od kupní smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit, pokud zboží objednané kupujícím je dlouhodobě nedostupné nebo se dlouhodobě nedostupným stane. Za odstoupení od kupní smlouvy ze strany společnosti je považováno i sdělení společnosti na e-mail kupujícího a ve výjimečných případech sdělení telefonické, že zboží je nedostupné a nelze jej kupujícímu dodat.
4.14. V případě zboží dodávaného po úplném zaplacení kupní ceny na účet společnosti nebo zboží dodávaného k osobnímu převzetí zboží v provozovně společnosti na adrese Jánská 468/14, Brno – město, 602 00 Brno, Česká republika, je zboží rezervováno po dobu 21 kalendářních dnů ode dne odeslání potvrzení objednávky, přičemž pokud kupující kupní cenu v této době nezaplatí a v případě zboží dodávaného k osobnímu převzetí si zboží rovněž nevyzvedne, odstupuje společnost 22. kalendářní den po odeslání potvrzení objednávky od kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že o odstoupení od kupní smlouvy podle článku 4., odst. 4.14. těchto obchodních podmínek jej není společnost povinna jakkoliv informovat.
4.15. V případě odstoupení od kupní smlouvy společností podle článku 4., odst. 4.13., a článku 4., odst. 4.14. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

Článek 5.
Dodání zboží

5.1. Kupující je oprávněn zvolit si z těchto způsobů dodání zboží:
a) osobní převzetí zboží v provozovně společnosti na adrese Jánská 468/14, Brno – město, 602 00 Brno, Česká republika, přičemž při převzetí bude kupujícím zaplacena celá kupní cena zboží v hotovosti nebo platební kartou podle článku 3., odst. 3.2. těchto obchodních podmínek,
b) v místě dodání zboží určeném kupujícím v objednávce na území České republiky nebo Slovenské republiky v případě zboží dodaného na dobírku nebo zboží dodaného po úplném zaplacení kupní ceny na účet společnosti.
5.2. V případě osobního převzetí zboží podle článku 5., odst. 5.1., písm. a) těchto obchodních podmínek připraví společnost kupujícímu zboží k vyzvednutí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky společností.
5.3. V případě zboží dodávaného na dobírku podle článku 5., odst. 5.1., písm. b) těchto obchodních podmínek odešle společnost kupujícímu zboží prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky společností.
5.4. V případě zboží dodávaného po úplném zaplacení kupní ceny na účet společnosti podle článku 5., odst. 5.1., písm. b) těchto obchodních podmínek odešle společnost kupujícímu zboží prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne připsání kupní ceny v plné výši na účet společnosti.
5.5. O odeslání zboží podle článku 5., odst. 5.3. a 5.4. těchto obchodních podmínek bude společnost kupujícího informovat na e-mail kupujícího. Společnost bude kupujícího informovat rovněž tehdy, pokud nebude možné dodržet lhůtu pro dodání zboží podle článku 5., odst. 1, písm. a) a b) těchto obchodních podmínek, a to buď na e-mail kupujícího nebo ve výjimečných případech telefonicky.
5.6. Náklady na zabalení a dodání zboží na dobírku podle článku 5., odst. 5.1., písm. b) těchto obchodních podmínek činí částku ve výši 130,- Kč při zaslání zboží o hmotnosti do 5 kg na území České republiky. V případě zásilky o hmotnosti větší než 5 kg budou náklady na zabalení a dodání zboží na dobírku s kupujícím dohodnuty individuálně.
5.7. Náklady na zabalení a dodání zboží dodávaného po úplném zaplacení kupní ceny na účet společnosti podle článku 5., odst. 5.1., písm. b) těchto obchodních podmínek činí částku ve výši 80,- Kč při zaslání zboží o hmotnosti do 5 kg na území České republiky a částku ve výši 8,- EUR při zaslání zboží o hmotnosti do 5 kg na území Slovenské republiky. V případě zásilky o hmotnosti větší než 5 kg budou náklady na zabalení a dodání zboží s kupujícím dohodnuty individuálně.
5.8. Při dodání zboží na území České republiky podle článku 5., odst. 5.1., písm. b) těchto obchodních podmínek využívá společnost podle požadavku kupujícího službu „Balík do ruky“ nebo „Balík na poštu“, poskytovaných Českou poštou, s. p. Při dodání zboží na území Slovenské republiky podle článku 5., odst. 5.1., písm. b) těchto obchodních podmínek využívá společnost služeb poskytovaných Českou poštou, s. p., s tím, že zásilka je společností odeslána letecky. Pro dodání zboží podle článku 5., odst. 5.1., písm. b) těchto obchodních podmínek platí účinné přepravní podmínky České pošty, s. p.
5.9. Pokud z důvodů na straně kupujícího je nutné doručovat zboží opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zásilky a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznámit přepravci, dále je kupující povinen zkontrolovat obsah zásilky a sepsat s přepravcem záznam o poškození zásilky. V případě zjištění porušení obalu zásilky svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není kupující povinen zásilku od přepravce převzít, je však povinen sepsat s přepravcem záznam o poškození zásilky. Kopii záznamu o poškození zásilky je kupující povinen neprodleně zaslat společnosti na adresu sídla Jánská 468/14, Brno – město, 602 00 Brno, Česká republika, nebo na e-mail společnosti obchod@ardeko-brno.cz. V případě, že kupující poruší některou z povinností uvedených v článku 5., odst. 5.10. těchto obchodních podmínek, není společnost povinna dodat kupujícímu chybějící nebo poškozené zboží.
5.11. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že doručená zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.
5.12. Nevyzvedne-li si kupující zboží dodávané na dobírku podle článku 5., odst. 5.1., písm. b) těchto obchodních podmínek, je společnost oprávněna požadovat po kupujícím náhradu nákladů vzniklých společnosti v souvislosti se zabalením a dodáním zboží.
5.13. V případě, že byl na žádost kupujícího sjednán způsob dopravy na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Článek 6.
Odpovědnost za vady zboží a reklamace zboží

6.1. Práva a povinnosti společnosti a kupujícího týkající se odpovědnosti společnosti, jakožto prodávajícího, za vady, včetně záruky, se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.
6.2. Společnost je povinna dodat kupujícímu zboží (dále též „předmět plnění“) v dohodnutém množství, v jakosti a provedení vhodném pro účel patrný z kupní smlouvy, jinak pro účel obvyklý. V případě dodání zboží prostřednictvím provozovatele poštovních služeb společnost zabalí zboží způsobem potřebným pro jeho uchování a ochranu.
6.3. Společnost plní vadně zejména jestliže:
a) poskytne kupujícímu předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti,
b) neupozorní-li kupujícího na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu plnění obvykle nevyskytují,
c) ujistí-li kupujícího v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se předmět plnění hodí k určitému užívání, nebo
d) zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji.
6.4. Společnost odpovídá kupujícímu, že zboží při jeho převzetí nemá vady. Zejména společnost odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li toto ujednání, takové vlastnosti, které společnost popsala nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy společností prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití společnost uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží byla vadné již při převzetí.
6.5. Zboží je vadné, pokud nebylo dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní společnost v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží.
6.6. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy. To neplatí, ujistila-li ho společnost výslovně, že zboží je bez vad, anebo zastřela-li vadu lstivě.
6.7. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o vlastnostech zboží a jeho množství.
6.8. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
b) na odstranění vady opravou zboží,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí společnosti, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu společnosti; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li společnost vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
6.9. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může společnost dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může společnost odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nové zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li společnost vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu společnosti.
6.10. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
b) použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující společnosti to, co ještě vrátit může, a dá společnosti náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.
6.11. Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
6.12. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Článek 6., odst. 6.12. těchto obchodních podmínek se však nepoužije:
a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy zboží.
6.13. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
6.14. Práva z vadného plnění nelze vztahovat na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním ani na poškození zboží v důsledku nevhodného zacházení vedoucí k poškození zboží.
6.15. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u společnosti buď osobně v provozovně společnosti na adrese Jánská 468/14, Brno – město, 602 00 Brno, Česká republika, vždy v pracovní dny od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00 hod., anebo kupující zboží, u něhož uplatňuje práva z vadného plnění, zašle společnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla společnosti Jánská 468/14, Brno – město, 602 00 Brno, Česká republika. Kupující je povinen předložit společnosti při uplatnění práv z vadného plnění vždy doklad o zakoupení zboží, tj. fakturu – daňový doklad nebo zjednodušený daňový doklad.
6.16. Nutné náklady vzniklé v souvislosti s oprávněným uplatněním práv z vadného plnění (dále jen „reklamace“) nese společnost. V případě neoprávněné reklamace nese náklady spojené s neoprávněnou reklamací kupující.
6.17. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se společnost s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy.

Článek7.
Ochrana osobních údajů kupujícího

7.1. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefonní číslo, název, IČ, DIČ, sídlo, adresa pro doručení zboží, pokud se liší od adresy bydliště nebo sídla (dále jen „osobní údaje“), a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.
7.2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje v objednávce uvádět správně, pravdivě a úplně.
7.3. Osobní údaje kupujícího budou společností zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy po dobu neurčitou, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu kupujícího s tímto zpracováním. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem a v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Článek 8.
Závěrečná ustanovení

8.1. Objednávku, doklad o platbě kupní ceny a tyto obchodní podmínky společnost eviduje v listinné podobě v sídle společnosti a na vyžádání kupujícímu, který je spotřebitelem, poskytne údaje z této evidence nebo kopii těchto obchodních podmínek, a to v sídle společnosti v termínu dohodnutém s kupujícím nebo jiným způsobem dohodnutým s kupujícím.
8.2. Kupující bere na vědomí, že společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku neoprávněného zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku užití webové stránky www.ardeko-brno.cz v rozporu s jejím určením.
8.3. Náklady kupujícího na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby aktuálního ceníku poskytovatele služeb elektronických komunikací, s nímž má kupující uzavřen smluvní vztah.
8.4. Společnost si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit. Předchozí verze obchodních podmínek jsou společností archivovány a mohou být kupujícímu na jeho žádost zaslány na e-mail kupujícího.
8.5. Společnost je oprávněna doručovat kupujícímu písemnosti i na e-mail kupujícího uvedený v objednávce.
8.6. Přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek tvoří Vzorové poučení o právu kupujícího – spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem.
8.7. Přílohu č. 2 těchto obchodních podmínek tvoří Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem.
8.8. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 24. 8. 2017.

Ardeko s.r.o.
zast. Ing. Lubomírem Dejmkem,
jednatelem

Příloha č. 1 obchodních podmínek - Vzorové poučení o právu kupujícího – spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy
Příloha č. 2 obchodních podmínek - Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem

Ardeko s.r.o.

Ardeko Brno - látky na patchwork, jersey, bavlněné textílie - velkoobchod a malobchod

TOPlist